Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

De uitgever van deze website:

Marquardt B.V.
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk
Tel.: 030 - 209 2009
e-mail: info@marquardt-keukens.eu
Internet: www.marquardt-kuchen.nl

Gegevens conform de Duitse wet op de telediensten

Rechtbank van eerste aanleg: Kantongerecht Jena HRA 100502
Fiscaal nummer: 156/159/1308
Btw-nr.: DE 811301946
Disclaimer/uitsluiting van aansprakelijkheid/gebruiksvoorwaarden:
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Kantongerecht Jena HRB 503 104
Hoewel aan de inhoud en de grafische vormgeving van de informatie op de website van MARQUARDT zeer veel zorg is besteed, kan Michael Marquardt GmbH & Co. KG niet instaan voor de juistheid ervan. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor enig verlies dat of schade die voortvloeit uit de vermelde informatie, aanbevelingen of opmerkingen. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie vormt uitdrukkelijk geen vervanging voor professioneel advies van vaklieden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongemakken als gevolg van het gebruik of misbruik van deze informatie.

De uitgever staat niet in voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie op zijn website. De aansprakelijkheid van de uitgever voor de inhoud en het gebruik van de website is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De auteurs zijn evenmin aansprakelijk voor wijzigingen door onbevoegden (bijv. als gevolg van aanvallen door hackers, enz.). De informatie op deze webpagina's kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bij de gekoppelde externe 'webpagina's betreft het uitsluitend inhoud van derden die voor de uitgever niet toegankelijk is. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde webpagina's. Tijdens het opnemen van de desbetreffende koppelingen zijn alleen de gekoppelde 'webpagina's gecontroleerd. Daarbij zijn geen bewijzen gevonden voor illegale inhoud. Bij vermelding van wet- en regelgeving is alleen de officiële tekst gezaghebbend.
De uitgever streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte grafische afbeeldingen, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafische afbeeldingen, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van niet-toestemmingsplichtige grafische afbeeldingen, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten. Het auteursrecht op het gepubliceerde, door de auteurs zelf gemaakte materiaal blijft eigendom van de uitgever van de webpagina's. Verveelvoudiging of gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan.

Voor zover het bij het aanbod via internet mogelijk is om gegevens over uw persoon of bedrijf (e-mailadres, naam, adres, telefoon- en faxnummer, enz.) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op basis van vrijwilligheid verstrekt. De uitgever van de website is op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht om deze gegevens geheim te houden en deze niet zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens aan derden door te geven.
Uitsluiting van de aansprakelijkheid vormt een onlosmakelijk onderdeel van het aanbod op de internetpagina waarop naar deze website wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke bewoordingen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, laat dit de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

Terug
Sluiten